0

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 16

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 16
ประจำปีการศึกษา 2561 | วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประมลภาพกิจกรรม

0

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา

วันที่ 14 กันยายน 2562 Dr.Khalifa Jasim M.A al-Kuwari ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม และ Mr.Jasim Abdullah al-Jasim ที่ปรึกษาและผู้แทนประธานมูลนิธิกาตาร์ จากประเทศกาตาร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดี แขกจากประเทศตุรกี ผุ้ติดตาม คณบดี ผู้บริหารคณะ บุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้อง13-404 ห้องปฏิบัติการทางภาษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคญาซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ โดยได้รับการชมเชยจากท่านประธานในความสวยงามและการใช้งานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักสึกษาต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพกิจกรรม

0

ถ่ายรูป​รวมบัณฑิต​คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กันยายน 2562 ถ่ายรูป​รวมบัณฑิต​คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพกิจกรรม

0

ประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
ทาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพระดับคณะ โดยมี คณะกรรการดังนี้


1. รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ประธานคณะกรรมการ 
2. รศ.ดร.อับดุลนาซีร์ หะยีสาเมาะ กรรมการ 
3. ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด กรรมการ 
4.นายอับดุลฟาตะห์ มะสาแม เลขานุการ

ภาพเพิ่มเติม

0

ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ทาง สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร โดยมี
1. รศ.ดร.อับดุลนาซีร์ หะยีสาเมาะ ประธานคณะกรรมการ
2. ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด กรรมการ
3. ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสามาะแอ กรรมการ
4.ผศ. รอปีอีะ กือจิ เลขานุการ

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

0

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ทาง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

โดยมี 1. รศ.ดร.อับดุลนาซีร์ หะยีสาเมาะ ประธานคณะกรรมการ

2. ดร.อรรถพล อดุลยสาสน์ กรรมการ

3. ผศ.ซอลีฮะห์ หะยีสามาะแอ กรรมการ

4.ผศ. รอปีอีะ กือจิ เลขานุการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

0

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ระดับสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ระดับคณะ
ณ ห้องประชุม 2 (13-401) เวลา 08.15 น.