ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ (รอบโควต้า)

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

รินน้ำใจสู่นักศึกษา มฟน.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการจัดกิจกรรมภาคการเรียนที่2/2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมชี้แจงการจัดกิจกรรมภาคการเรียนที่2/2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1.หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ 2.หลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์ วันที่ 5 /6/2560

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
1.หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
2.หลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์
วันที่ 5 /6/2560

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของคณะ

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ วันที่ 2 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 2/10/2559
งานประชาสัมพันธ์คณะ 086-4810720

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ โรงแรม Lee Gardens Plaza Hotel

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา 1/2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2/2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559