ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึ...

โครงการบริการวิชาการแก่ปัญหาอาชีพชุมชนของคณะด้วยอาหารอินทรีย์หมัก

โครงการบริการวิชาการแก่ปั...

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 1.หลักสูตร วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ 2.หลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์ วันที่ 5 /6/2560

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับห...

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจ...

ปฏิทินการศึกษา 1/2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2/2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559

      &nbs...

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กองทุนกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558