เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“สถาบันมุ่งสรรสร้างประชาคมอุดมปัญญาด้วยศาสตร์อิสลาม”
 อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“บัณฑิตมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมสันติสุข”
 อัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการอิสลาม”
 เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ตามมติที่ประชุมประจำคณะ ครั้งที่ 7/2554 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา