ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-303 / 5-304

อ่านเพิ่มเติม ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

รายละเอียด http://yiu.ac.th/th/images/stories/notice/new_std_12/nurs.pdf

ใบสมัคร http://science.ftu.ac.th/wp-content/uploads/2012/05/payaban2555.pdf

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ ไฟล์ PDF

ใบรับรองแพทย์ ไฟล์ Word