พบปะบัณฑิต 2555


กำหนด(ฉบับย่อ)
16.30 น. ลงทะเบียน
17.00 น. พิธีเปิดพร้อมกล่าวโอวาท โดย คณบดี
กล่าวแสดงความยินดีแด่บัณฑิต โดยผู้บริหาร
ตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึกฯ
18.30 น. ละหมาดมัฆริบและรับประทานอาหาร
20.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”