คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 25.9.2013

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มาเยี่ยมคณะ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มาเยี่ยมคณะ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2556

โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2556

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการสืบสานสายใจบุคลากร (กิยามุลลัยน์) ครั้งที่ 2/2556

 ขอเชิญบุคลากรของคณะ
เข้าร่วมโครงการสืบสานสายใจบุคลากร (กิยามุลลัยน์) ครั้งที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556
ณ มัสยิดอัล-ฮารอมัยน์   ลงทะเบียนเวลา 16.30 น.

 

ประกาศเรื่องการดำเนินงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556

 

 

ประกาศเรื่องการดำเนินงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ผู้สนใจขอตำแหน่งทางวิชาการยื่นส่งเอกสารและหลักฐาน
1 – 15 พ.ย. 2556

คณะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
16 – 20 พ.ย. 2556

คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและหลักฐาน
21 – 25 พ.ย. 2556

พิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
26 – 30 พ.ย. 2556

แจ้งรายชื่อและจัดส่งหลักฐานให้กับมหาวิทยาลัย
1 ธ.ค. 2556

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประกาศรายชื่อ นักศึกษารหัส 56 (ปี 1) ที่ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อ นักศึกษารหัส 56 (ปี 1) ที่ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2556