โครงการสืบสานสายใจบุคลากร (กิยามุลลัยน์) ครั้งที่ 2/2556

 ขอเชิญบุคลากรของคณะ
เข้าร่วมโครงการสืบสานสายใจบุคลากร (กิยามุลลัยน์) ครั้งที่ 2/2556
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556
ณ มัสยิดอัล-ฮารอมัยน์   ลงทะเบียนเวลา 16.30 น.

 

ประกาศเรื่องการดำเนินงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556

 

 

ประกาศเรื่องการดำเนินงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

ผู้สนใจขอตำแหน่งทางวิชาการยื่นส่งเอกสารและหลักฐาน
1 – 15 พ.ย. 2556

คณะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
16 – 20 พ.ย. 2556

คณะกรรมการพิจารณาเอกสารและหลักฐาน
21 – 25 พ.ย. 2556

พิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
26 – 30 พ.ย. 2556

แจ้งรายชื่อและจัดส่งหลักฐานให้กับมหาวิทยาลัย
1 ธ.ค. 2556

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม