ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ ปี 2556 ฉบับ 1-2

 

โครงการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มฟน. ประจำปีการศึกษา 2556

1463466_10200289742365454_1146787353_n

ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ในโอกาศที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร ด้านการบริการ และด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะในด้านต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Bachelor of Science in Research and Development of Halal Products) หรือ R&D Halal Products โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้