ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาแอเสาะ แสแตแล

 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอาแอเสาะ แสแตแล 

ที่ได้รับรางวัล “ดี” ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ในงานนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

อบรมการคำนวณเวลาละหมาด 12 กุมภาพันธ์ 2557

อบรมการคำนวณเวลาละหมาด 12 กุมภาพันธ์ 2557

รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์


รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

 

งานประสาทปริญญา ครั้งที่ 11 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ประมวลภาพศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

ศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

ประมวลภาพกิจกรรมเวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 4

ประมวลภาพกิจกรรมเวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 

วันที่ 29/1/2557 ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี