ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

แจ้งนักศึกษาทุกท่าน ให้เข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่านระบบ E-register http://reg.ftu.ac.th