ประเมินสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30/9/2558

 

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ในการเสนอผลงานวิชาการแบบ โปสเตอร์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป

เรื่องความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในเขตคลองตูหยง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584

ประเมินสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ วันที่ 29 /9 /2558

 

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584

ประเมินสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล 29/9/2558

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584

ประเมินสาขาวิชาเคมีประยุกต์ 28/9/2558

 

 

 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-418584

ประกาศ รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

fst

ประกาศ รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษาให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

 

ดูรายชื่อ

ประกาศนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ที่ยังไม่มายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ขอให้มาทำเรื่องได้ที่สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


FTU_Logo-เล็ก

 

ประกาศนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรแล้วในภาคการศึกษาที่ 2/2557

ที่ยังไม่มายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา

ขอให้มาทำเรื่องได้ที่สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประกาศ นักศึกษากู้ กยศ. รายเก่า มฟน. เข้าบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านระบบ E-STUDENTLOAN

koyoso060858

ฮิลาลซุลฮิจจะฮ์ 1436

 

ฮิลาลซุลฮิจจะฮ์ 1436

เดือนกันยายน 2015 จันทร์ดับ หรือ newmoon หรือ Ijtima’ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2015 เวลา 06:42:34 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนนิช(UT) ในประเทศไทยตรงกับวันวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2015 เวลา 13:42:34 น. (ที่ประเทศซาอุดี อราเบีย จันทร์ดับตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2015 เวลา 09:42:34 น.)

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2015 ตรงกับวันที่ 29 ซุลเกาะดะฮ์ ฮศ. 1436 ดังนั้นการดูฮิลาลเดือนซุลฮิจจะฮ์ 1436 จึงต้องดูตอนดวงอาทิตย์ตกดินของวันที่ 29 ซุลเกาะดะฮ์ ฮศ. 1436 ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2015 ซึ่งดวงอาทิตย์ตกดินเวลา 18:16:02 น.

ตารางต่อไปนี้คือ ข้อมูลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ณ เวลาดวงอาทิตย์ตกดินเวลา 18:16:02 น.
วันวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2015
(วันที่ 29 ซุลเกาะดะฮ์ ฮศ. 1436)
ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มดูจันทร์เสี้ยวหรือ ฮิลาล
พิจารณาที่จังหวัดปัตตานี(6 0 50’’N 1010 18”E)

ดูเอกสารเพิ่มเติมที่นี้