ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม “นักศึกษากับบุคลลิกภาพที่ต้องทบทวน” 27 ตุลาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษา (หญิง) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

888886666666666666666666666666666666666666

ขอให้นักศึกษาหญิง (มุสลิมะห์)

ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิยามมุลัยน์คณะ ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

ดังนั้นขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังกล่าว

เข้ามาพบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ณ ห้องสำนักงานคณะ 13-101

สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลปี 2

 1. 572436001 นางสาวเจะซูไรฮัน ราโมง
 2. 572436014 นางสาวฟาดีล๊ะห์ อะแม

สาขาชีววิทยาประยุกต์ปี 3

 1. 552435035 นางสาวนูรุลซอบะห์ บอเถาะ
 2. 562435009 นางสาวสุรียานี กาหม๊ะ

สาขาชีววิทยาประยุกต์ปี 4

 1. 552435004 นางสาวนูรมาร์ อาแว
 2. 552435012 นางสาวฮุสนา นิเฮง
 3. 552435014 นางสาวอาซียะห์ แดเบ๊าะ
 4. 5524345017 นางสาวอารีณา อาแวลูซง
 5. 552435018 นางสาวนัสรีน ตาเหตาแซ
 6. 552435029 นางสาวนุรฟาอีดา สาเมาะ

สาขาเคมีประยุกต์ปี 4

 1. 552434007 นางสาวฟาตีฮะห์ ดอเล๊าะ
 2. 552434008 นางสาวนูรีซา ปิยะปิ

สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศปี 1

 1. 562431009 นางสาวโนรีฮัน ฮธ
 2. 562431016 นางสาวสุนีย์ เกษม

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศปี2

 1. 562431007 นางสาวซับนับ มะรอแม
 2. 562431009 นางสาวซาวียะห์ มะเซ๊าะ
 3. 562431010 นางสาวซีฮัน สมาแอ
 4. 562431014 นางสาวซูรีญานา ประสารการ
 5. 562431020 นางสาวซูไรดา ลียะนาแล
 6. 562431027 นางสาวนารีซะห์ วาเด็ง
 7. 562431034 นางสาวฟาซีล๊ะ ดอเลาะ
 8. 562431041 นางสาวมวาดะห์ บาโด
 9. 562431064 นางสาวอารีฟะห์ บือโต
 10. 562431067 นางสาวอาอีซะ กีละ
 11. 562431073 นางสาวฮานาณีย์ ดาลอ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศปี 3

 1. 552431010 นางสาวนิชาดา เพอหมัด
 2. 52431012 นางสาวฮนัน อาแด
 3. 552431025 นางสาวอิบตีซาม อาแด
 4. 552431026 นางสาวนูรฮานานร์ ดาหาเล็ง
 5. 552431035 นางสาวอัสมา มะลิดง
 6. 552313070 นางสาวสากียะ ยูโซ๊ะ
 7. 552431072 นางสาวอฮาลัม สาเหมาะ
 8. 552431076นางสาวอิลฮัม สาเม๊าะ
 9. 552431079 นางสาวซูรัยดา สะมะแอ
 10. 552431089 นางสาวแวนูรุลฮูดา แวดอเลาะ
 11. 552431092 นางสาวบุหลัน สุระกำแหง
 12. 552431098 นางสาวพัชรี ขยันกิจ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศปี 4

 1. 542433018 นางสาวนาซีลา อาแว
 2. 542433021 นางสาวนูรไลลา เหร็มเหมาะ
 3. 542433027 นางสาวพาอีซะห์ ดือเร๊ะ
 4. 542433052 นางสาวอินอาน บิลมาศ
 5. 542433054 นางสาวอิลฮัม กีไร
 6. 542433055 นางสาวผอัสนะ แดงเครา
 7. 542433068 นางสาวฟาฏีละห์ ดอมะ

 

 

 

ปล.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่มีรายชื่อปรากฏก็ให้เข้ามาชี้แจงเช่นกัน  เพื่อให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้แก้ไขต่อไป

ขอให้นักศึกษา (ชาย) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

888886666666666666666666666666666666666666
ขอให้นักศึกษา (ชาย) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิยามมุลัยน์คณะ  ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา

 

ดังนั้นขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังกล่าว เข้ามาพบภายในวันที่  22 ตุลาคม 2558
ณ ห้องสำนักงานคณะ 13-101

 

 

ลำดับที รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 531433033 นายสมบูรณ์ หมาดสตูล
2 541433005 นายซอลีฮีน ลือบา
3 541433011 นายณัฐวุฒิ ราชพิทักษ์
4 541433046 นายอับดุลซาลาม เจะเลาะ
5 541433051 MR.MAT SOUHAIMY
6 551431058 นายอุสมาน นาปาเลน
7 541433055 MR.DAM TIEMASY
8 551431003 นายมูฮัมมัดนัสรี เจ๊ะเต๊ะ
9 551431065 MR.AHMAD BUSYAIRI BIN ABDUL HALIM
10 561431045 นายฮูซัยฟะห์ หะยีหะมะ
11 561431062 นายอัสรี ลาเตะ
12 561431011 นายฟุรฆอน เวาะแห
13 561341013 นายฟารฮาน ดอแน
14 561431051 MR.LAY RIMA
15 561431058 MR.LY HANAFY
16 581431046 นายอับดุลอาซิด สิเด๊ะ
17 571431036 MR.MAN VOKHORY
18 571431034 นายมูฮาหมัดซาฟูวัน มามะ
19 571431019 นายฮุสณีย์ สามะ
20 561431054 MR.SAN HOSEN
21 571431005 นายมูฮำหมัดนูรดีน ฮะสะนี
22 581436005 นายมูฮัมหมัด มีนา
23 581436008 นายอัลฟุรกรณ์ หะยีดอเลาะ
24 581436010 นายฮัยตามี เจ๊ะมา
25 581436012 นายไอดี เจะดอ

 

ปล.อาจะมีบางรายชื่อเป็น นศที่ออกแล้ว ขออภัยมา ณ ที่นี้

ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ E-Register

FTU_Logo-เล็ก

ประชาสัมพันธ์

ขอให้นักศึกษาทุกท่าน ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ E-Register

ให้ครบสมบูรณ์และถูกต้อง

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2558

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง วิกฤตควันไฟอินโดนีเซียสาเหตุและทางออก

 

 

 

 

 

 

สอบเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 5/10/2558

 

 

 

 

 

ผู้กู้กองทุนกยศ. และกรอ. รายใหม่ และรายเก่าม.ปลาย ทำสัญญา ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้กู้กองทุนกยศ. และกรอ. รายใหม่ และรายเก่าม.ปลาย ทำสัญญา ประจำปีการศึกษา 2558