นักศึกษารหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดนี้ มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ โดยให้ส่งเอกสารที่บังอีบาดุรรอฮ์มาน การี ห้องสำนักงานคณะฯ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2559

นักศึกษารหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการตามรายละเอียดนี้ มิเช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

โดยให้ส่งเอกสารที่บังอีบาดุรรอฮ์มาน การี

ห้องสำนักงานคณะฯ

ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2559

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ หัวหน้าสาขาวิชา
เข้าร่วมการอบรม เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

วันที่ 19 กันยายน 2559
ณ โรงแรม Lee Gardens Plaza Hotel

 

 

 

 

นักศึกษาที่สมัคนทุนการศึกษาของคณะ แต่ยังดำเนินการส่งเอกสารไม่ครบ ให้ดำเนินการส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559

นักศึกษาที่สมัคนทุนการศึกาาของคณะ แต่ยังดำเนินการส่งเอกสารไม่ครบ ให้ดำเนินการส่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559
 
* ถ้านักศึกษาท่านใด ส่งเอกสารไม่ครบทางคณะกรรมการ จะไม่พิจารณาในการมอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559
 
คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะ 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ได้เข้าร่วมนำเสนอ ภาคโปสเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์
ได้เข้าร่วมนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาตำรับยาพื้นฐานที่มีสรรคุณแก้อาการอักเสบและติดเชื้อ กรณีศึกษาบ้านคลองขุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559

ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ดูงานบริษัท ลาบันซอย วันที่ 31 สิงหาคม 2559

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ดูงานบริษัท ลาบันซอย

วันที่ 31 สิงหาคม 2559