กิจกรรมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สู่อ้อมกอดคณะและสาขาวิชา วันที่ 7 กรกฏาคม 2560

กิจกรรมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ สู่อ้อมกอดคณะและสาขาวิชา
วันที่ 7 กรกฏาคม 2560

 

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

“NATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH CREATIVITY TO DRIVE THE COUNTRY TOWARDS STABILITY, PROSPERITY AND SUSTAINABILITY FOR THAILAND 4.0”

สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

 

ลงทะเบียน

http://www.ord.ftu.ac.th/conference/register.php