เดินสายไฟหน้าคณะและหลังคณะ 28/9/2560

งานอาคารสถานที่และงานโสตทัศนุปกรณ์ได้ดำเนินการเดินไฟส่องสว่างใหม่หน้าคณะและหลังคณะ
วันที่ 28 กันยายน 2560
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรที่มาใช้บริการ งาน
ประชาสัมพันธ์คณะ 0864810720
 

กิจกรรมบรรยายธรรม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560

งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาของคณะ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง ฮิจเราะห์กับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องเรียน 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลลาตีฟ การี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

 

ประมวลภาพกิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมการเขียนรายงานการประชุม 20/9/60

วันที่ 20 กันยายน 2560 ทางกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดการอบรมการเขียนรายงานการประชุม โดยทางสำนักงานคณะได้ส่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม

 

 

ดูภาพกิจกรรม

กิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560

งานพัฒนาศักภาพนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายบริหารและวางแผน และสโมสรนักศึกษาของคณะ
ร่วมกันจัดกิจกรรมกิยามุลลัยล์คณะ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ มัสยิดอัลฮารอมัยน์

งานประชาสัมพันธ์ 0864810720

ประมวลภาพกิจกรรม