อธิการบดีพบปะนักศึกษาและบุคลากรคณะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะได้ดำเนินการจัดโครงการอธิการบดีพบปะนักศึกษาและบุคลากร เพื่อพบปะนศ และบุคลากรของคณะ

มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28/2/2562 ทางฝ่ายพัฒนาศักยภาพ นศ.ของคณะ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้มอบ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science)

ตั้งแต่วันที่ – 2 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือทางออนไลน์ ที่ https://www.admissions.ftu.ac.th/site/index2

ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher) 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)

ชื่อฐานข้อมูลJournal Impact Factor
SCOPUSScopus Journal Search
ISIISI Journal Search
TCITCI Journal Search


หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ข้อมูลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี