ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมดอน 1440 ฮฺ

ข้อมูลดวงจันทร์สำหรับการสังเกตจันทร์เสี้ยว

เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมดอน 1440 วันเริ่มถือศีลอด

 ที่ปัตตานีสามารถดูดวงจันทร์ได้ทุกแห่งในเขต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา โดยอาศัยข้อมูลต่อไปนี้(ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางวิชาการของดวงจันทร์ ไม่ได้พิจารณาสภาพอากาศ ว่า มีเมฆ มีฝน หรืออื่นๆ)

วันเวลาจันทร์ดับ(Ijtima) วันอาทิตย์ที่  5 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:46:31น.
วันที่ดูดวงจันทร์ 29 ชะบาน 1440  ตรงกับ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
เวลาที่ดูดวงจันทร์ ตั้งแต่เวลาดวงอาทิตย์ตก 18:23:01น. ถึงเวลาดวงจันทร์ตก 18:48:52 น.
เวลาที่สามารถสังเกตดวงจันทร์ นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกมีเวลาดูดวงจันทร์ 25 นาที 51 วินาที
ทิศทีดวงจันทร์อยู่ 283 องศา คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป 13 องศา
ทิศที่ดวงอาทิตย์ตก 286 องศา คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือไป 16องศา
ดวงจันทร์สูงจากขอบฟ้า 5.59 องศา ค่อนข้างต่ำ ทำให้ดูยาก
อายุดวงจันทร์ 12 ชั่วโมง 38 นาที อายุยังน้อย
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ห่างกัน 6.83 องศา มุมนี้น้อยทำให้เห็นยาก
โอกาสเห็นดวงจันทร์ น้อยมากสำหรับประเทศไทย
ดังแสดงในรูปกราฟโอกาสเห็นดวงจันทร์

ดาวโหลดไฟล์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซากี นิเซ็ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซากี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 69 (3/2018) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 มีมติให้แต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งสูงขึ้น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบปกติ รอบ2 ประจำปีการศึกษา 2562 ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 (รุ่น 1) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือทางออนไลน์ ที่ https://www.admissions.ftu.ac.th/site/index2