ให้นศ.ที่มีรายชื่อดังนี้ มาดำเนินการจ่ายเงินค้างทำวัสดุเสียหาย

ให้นศ.ที่มีรายชื่อดังนี้ มาดำเนินการจ่ายเงินค้างได้ที่
กะสัลมา หมาดมานัง

ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

https://drive.google.com/file/d/1wVGAHDAsdO2y02OlG3bXDUQgdtKVWMoR/view?usp=sharing

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทปกติ รอบที่ 2
1 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึง วันที่ 23 เมษายน 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทปกติ รอบที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2563
3 สอบคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  • สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น.
  • สัมภาษณ์ เวลา 11.15 น.เป็นต้นไป

4 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
5 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ใน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. 15.30 น.

ณ อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต ส านักวิทยบริการ ลานชั้น 1

Download ประกาศ