ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 , 4

ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-303 / 5-304

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 [5-303]

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 [5-304]