ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมกิยามุลลัยน์คณะ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2558