ขอให้นักศึกษา (ชาย) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

888886666666666666666666666666666666666666
ขอให้นักศึกษา (ชาย) ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าพบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิยามมุลัยน์คณะ  ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา

 

ดังนั้นขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดังกล่าว เข้ามาพบภายในวันที่  22 ตุลาคม 2558
ณ ห้องสำนักงานคณะ 13-101

 

 

ลำดับที รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล
1 531433033 นายสมบูรณ์ หมาดสตูล
2 541433005 นายซอลีฮีน ลือบา
3 541433011 นายณัฐวุฒิ ราชพิทักษ์
4 541433046 นายอับดุลซาลาม เจะเลาะ
5 541433051 MR.MAT SOUHAIMY
6 551431058 นายอุสมาน นาปาเลน
7 541433055 MR.DAM TIEMASY
8 551431003 นายมูฮัมมัดนัสรี เจ๊ะเต๊ะ
9 551431065 MR.AHMAD BUSYAIRI BIN ABDUL HALIM
10 561431045 นายฮูซัยฟะห์ หะยีหะมะ
11 561431062 นายอัสรี ลาเตะ
12 561431011 นายฟุรฆอน เวาะแห
13 561341013 นายฟารฮาน ดอแน
14 561431051 MR.LAY RIMA
15 561431058 MR.LY HANAFY
16 581431046 นายอับดุลอาซิด สิเด๊ะ
17 571431036 MR.MAN VOKHORY
18 571431034 นายมูฮาหมัดซาฟูวัน มามะ
19 571431019 นายฮุสณีย์ สามะ
20 561431054 MR.SAN HOSEN
21 571431005 นายมูฮำหมัดนูรดีน ฮะสะนี
22 581436005 นายมูฮัมหมัด มีนา
23 581436008 นายอัลฟุรกรณ์ หะยีดอเลาะ
24 581436010 นายฮัยตามี เจ๊ะมา
25 581436012 นายไอดี เจะดอ

 

ปล.อาจะมีบางรายชื่อเป็น นศที่ออกแล้ว ขออภัยมา ณ ที่นี้