นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 

888886666666666666666666666666666666666666

 

นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

New_icons_18

ประเภท ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี
นาย ยูไฮรี หามะบูเกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
นาย ฟาริส คอแด๊ะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
นางสาว นูรอัยนิง ดือเร๊ะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
นางสาว นารีมะห์ เมาะอีแต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
นางสาว รุสดา สาแม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
นางสาว ฮูนาฟะ กูเต๊ะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
นางสาว อัสลีนา ยามา ชีววิทยาประยุกต์ 3

 

ประเภท ทุนเรียนดี
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี
นางสาว อัฟนาน ระแว้ง วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว ดียานา หนิหมัด วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว ชัยหมะ เจ๊ะยิ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว ฝารีด๊ะ หมัดโร๊ะ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว นูรีนา ยามา วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว อัสมะ อีแมดือเระ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว อานิส กะโด วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว ซุกรีนา สาแม วิจัยและพัฒนาฯ 1
นาย ซูเบร์ บินเจ๊ะเลาะ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว นูรฮานานร์ ดาหาเล็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3

 

ประเภท ทุนยากจน
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชั้นปี
นาย อิสมาแอล สาแม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
นาย อัสรี ลาเตะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
นาย ประเสริฐ มะหะยีงอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
นาย อับดุลกอวี มะหะยีงอ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว คอลีเยาะ ผดุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
นางสาว พาซีล๊ะ ดอเลาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
Miss Tylas Moeut วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
นางสาว ฮานาณีย์ ดาลอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
นางสาว ซาวียะห์ มาเซ๊าะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
นางสาว อามานี หะมิดง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
นางสาว สุนีย์ เกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
นางสาว โนรีฮัน ฮะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
นางสาว ไลน่า อังคะรา ชีววิทยาประยุกต์ 3
นางสาว ซีตีอามีเนาะ แมเร๊าะ ชีววิทยาประยุกต์ 4
นางสาว บาซียะห์ ดือเร๊ะ วิจัยและพัฒนาฯ 2
นางสาว ซาอีด๊ะ เจะหลง วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว ตัสนีม อังคะรา วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว อากีดะห์ สะมะแอ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว นูรีซา นิซอ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว อาอีเซาะห์ สามะ วิจัยและพัฒนาฯ 1
นางสาว รุสนานี มะทา เคมีประยุกต์ 3
นางสาว นูรอัสมา บีดิง เคมีประยุกต์ 3
นางสาว มลิดา ดารากัย เคมีประยุกต์ 3

 

 

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารายงานตัว เพื่อยืนยันการรับทุน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2558

หลักฐาน : ให้สำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)

ภายในวันที่ 11 พ.ย. 58 นะคะ