ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติ สันหีม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติ สันหีม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุนวิจัยมุ่งเป้ายางพารา ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์