ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18/2/59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

-งานประชาสัมพันธ์ 073-418584
089-4810720