ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กองทุนกู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558