ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซูไฮมิน เจ๊ะมะลี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เรื่องการแปรรูปและพัฒนาซอสปรุงรสสำเร็จรูปจากผลตำลลึงสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

‪#‎การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ‬ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

หัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่น สู่สากล”

ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา