การสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 1/ 2555

การสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ สาขาเคมีประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์พัฒนาวิชาการและการวิจัยโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักศึกษา ความมีส่วนร่วมของอาจารย์ภายในคณะในการนำเสนอและเข้ารับฟังการสัมมนาจึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคณะทับเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

หมายเหตุ

  • หัวข้อที่กำหนดและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางผู้ดำเนินการจะแจ้งในภายหลัง
  • ผู้นำเสนอกรอกแบบฟอร์มส่งให้ผู้จัดหลังสัมมนาภายใน 3 วัน