นักศักษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารประจำปี 2560 ให้นักศึกษามาติดต่อ สพน.ด่วน

นักศักษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารประจำปี 2560 ให้นักศึกษามาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศุึกษา

10-15 พ.ย. 2559 นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผัน ณ  สำนักพัฒนาศักยภาพนักศุึกษา

15 -30 พ.ย. 2559 นักศึกษาส่งหลักฐาน