หัวหน้าห้องทุกสาขา ชั้นปี 1 2 และ 3 มารับคู่มือกิจการนักศึกษา

 

หัวหน้าห้องทุกสาขา ชั้นปี 1 2 และ 3 มารับคู่มือกิจการนักศึกษา ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรม นศ.คณะ (กะนูรไลลา)
ภายในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560