ประเมินการสอนออนไลน์

http://science.ftu.ac.th/evalu/

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน
เข้าประเมินการสอนออนไลน์ ของเทอมนี้ โดยให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษา ทั้ง Username และ Password
ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ