การจัดการความรู้ โดยผศ.อนุวัตร วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการ

https://www.facebook.com/kmftu/videos/1592004620854812/?t=0