ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซากี นิเซ็ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ซากี นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 69 (3/2018) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 มีมติให้แต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งสูงขึ้น