บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ต นายบูคอรี ดอเล๊าะหะมะ

#บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ต

#ภูมิใจในบัณฑิต นายบูคอรี ดอเล๊าะหะมะ

#ตำแหน่ง : Technical Support Specialist – CC Lenovo Asian

#บริษัท : Scicom (MSC) Berhad

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University