บัณฑิต IT รุ่นที่ 2 (รหัส 48) นางสาวนูรไลลา หลังปูเต๊ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ข้าราชการระดับปฏิบัติการ)

#ITAlumni
#ITDepartment
#FatoniUniversity