#บัณฑิตสายไอทีในสถาบันการเงินอิสลาม

#ภูมิใจในบัณฑิต นายลีซาน สะละ

#ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

#และ นายมะกรี มาฮะ

#ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ไอที

#องค์กร : สหกรณ์อิสลามบีนาจำกัด

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University