ให้นศ.ที่มีรายชื่อดังนี้ มาดำเนินการจ่ายเงินค้างทำวัสดุเสียหาย

ให้นศ.ที่มีรายชื่อดังนี้ มาดำเนินการจ่ายเงินค้างได้ที่
กะสัลมา หมาดมานัง

ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

https://drive.google.com/file/d/1wVGAHDAsdO2y02OlG3bXDUQgdtKVWMoR/view?usp=sharing