ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ในโอกาศที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ท่านอธิการบดีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร ด้านการบริการ และด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะในด้านต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Bachelor of Science in Research and Development of Halal Products) หรือ R&D Halal Products โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับความร่วมมือจากบริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ระดับสากลถึง 3 บริษัทเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร Research and Development Halal Products และได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งชื่อหลักสูตร การออกแบบโครงสร้างของหลักสูตร การออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน ออกแบบเนื้อหาในแต่ละรายวิชา และรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา หลักสูตร Research and Development Halal Products จึงเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง

 

จากคำถามที่ว่า “Research and Development” ในหลักสูตร Research and Development Halal Products คืออะไร คำว่า “Research and Development” เป็นชื่อหน่วยงานระดับใหญ่ (ระดับฝ่าย) ที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก เพราะเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น โดยอาศัยความต้องการ ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งนี้สมาชิกในหน่วยงานนอกจากจะต้องมีความรู้และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบแล้วยังจะต้องมีสามารถในการนำเอาข้อมูลต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดผลงานอีกด้วย หน่วยงาน Research and Development หรือที่บริษัทต่างๆใช้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” นั้นไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำวิจัยในลักษณะการทำวิจัยบริสุทธิ์ (เช่นการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือในวงการวิชาการ) แต่คำว่าวิจัยใน “วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์” นั้นเป็นกลุ่มคำเฉพาะของสายวิชาชีพที่สื่อถึงการทำวิจัยเชิงปฏิบัติหรือการค้นคว้า (Research) เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่าผู้เรียนจนถึงผู้ที่ทำงานในสายวิชาชีพนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเชียวชาญทฤษฏีด้านการวิจัยบริสุทธิ์มากนักแต่จะเน้นด้านการได้มาของข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และการประยุกต์ใช้ข้อมูล เป็นสำคัญ

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (เดิม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงทางด้านศาสนา เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการหลักการของอิสลามให้เข้ากับสาขาวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ ปลูกฝังแนวทางการใช้ชีวิตตามอุดมการณ์ของอิสลามให้กับบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคม จนทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้วยเหตุนี้เอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดังกล่าวโดยบรรจุคำว่า “ฮาลาล” ไว้ในชื่อของสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Research and Development of Halal Products) รวมถึงรายวิชาอิสลามขั้นสูงไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นพื้นฐานด้านศิลธรรมและจริยธรรม  หลักสูตร Research and Development Halal Products เน้นความถนัดทางด้านภาษาเพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพและผลักดันสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศ ทางบริษัทฯที่ปรึกษาของหลักสูตรยังให้ความสนับสนุนตามแนวคิดนี้อีกด้วย

 

อินชาอัลลอฮฺ จากการร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงมาเป็นเกณฑ์ในการจัดทำและดำเนินการตามโครงสร้างของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Bachelor of Science in Research and Development of Halal Products) เช่นนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับสากลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

กรุณาติดต่อ สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Bachelor of Science in Research and Development of Halal Products) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม.
.
——————-.
———————————————
งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารและธุรการ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 11/11/2013