กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ระเบียบ
ปีการศึกษา 2558(2015)

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ปีการศึกษา 2559 (2016)

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559
************************************************

ข้อบังคับ

ปีการศึกษา 2555 (2012)

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2555

ปีการศึกษา 2556 (2013)

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา 2557(2014)

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครับประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2557

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559 (2016)

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 3. คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชะรีอะฮฺ
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุศูลุดดีน
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ งบการการเงิน และรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
 12. คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน