กฏระเบียบการศึกษา

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง-ด้านวิทยาศาสตร์

กฏหมายความปลอดภัยด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง-ด้านการศึกษา
 

       รวมกฏหมายต่างๆเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

กฏหมายการศึกษา สกอ.

พระราชบัญญัติ

 

ระเบียบ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา-พ.ศ.2558

ประกาศ