คู่มือ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 2562

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ปรับปรุงปีการศึกษา 2562

คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ.2559

ประกาศ-กพอ.เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชา-เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน ปรับปรุง ปี 2561

โครงสร้างอัตราการคงอยู่บุคลากร