สายวิชาการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 2561

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน ปรับปรุงปีการศึกษา 2561

คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ.2559

ประกาศ-กพอ.เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชา-เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงาน ปรับปรุง ปี 2561

โครงสร้างอัตราการคงอยู่บุคลากร

.

.

.

.

.

 

สายสนับสนุนวิชาการ

TOR สายสนับสนุนวิชาการ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ