ทำเนียบคณบดี

  ชื่อ – นามสกุล              ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายสุนทร  ปิยะวสันต์ 1 มิถุนายน 2547- 14 มีนาคม 2548  (รักษาการ)
นายซอและห์  ตาและ 15 มีนาคม 2548 – 31 มีนาคม 2556
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ    หะยีวามิง 1 เมษายน 2556 – 25 พฤศจิกายน 2556 (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ    หะยีวามิง 25 พฤศจิกายน 2556-3 สิงหาคม 2557  (รักษาการ)
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ    หะยีวามิง  4 สิงหาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2561
นายซอบรี     อามาลีนา 1 มิถุนายน 2561- 31 พฤษภาคม 2562
นายซบรี       หะยีหมัด 1 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน