ผู้บริหารคณะ

                        ชื่อ – นามสกุล              ตำแหน่ง
นายซบรี        หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายมะรอนิง   อุเซ็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ /หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายเฟาซาน   มาปะ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซากี   นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นายอับดุลฟาตะห์   มะสาแม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายอัมพร    มนมิตร หัวหน้าสำนักงานคณะ
โทรศัพท์ (มือถือ) 086-4810720
โทรศัพท์ สำนักงาน  073-418610-11   ต่อภายใน 1501
Email : science@ftu.ac.th http://science.ftu.ac.th/