หมายเลขภายในคณะ

อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


1501  สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1502  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
1503  สำนักงานมุสลีมะห์ (เจ้าหน้าที่)
1504  ห้องพักอาจารย์ (ชาย)  สาขาวิชาเคมีประยุกต์/ชีววิทยาประยุกต์/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
1505  ห้องพักอาจารย์ (หญิง) สาขาวิชาเคมีประยุกต์/ชีววิทยาประยุกต์/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
1507  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
1511   ห้องพักนักวิทยาศาสตร์
1513   ห้องพักอาจารย์ (ชาย) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1514   ห้องพักอาจารย์ (หญิง) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ