ประวัติคณะ

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาฟาฏอนี

มหาวิทยาฟาฏอนี เป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกใน ประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอน   การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัล-กุรอานและสุนนะฮฺ มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณากด้วยเหตุนี้ ในการประชุมสภาวิทยาลัยมหาวิทยาฟาฏอนี วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2546 ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้จัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาล-ษานีย์” เพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ในแขนงวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์บูรณาการ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยต่อยอดภูมิปัญญาเดิมและสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ในช่วงแรกได้จัดตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)เป็นสาขาวิชาแรกและสาขาวิชาเดียว  และในปีการศึกษา  พ.ศ.2547 เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ ต่อมาวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549 ได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นสาขาวิชาที่สองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ในปีการศึกษา  พ.ศ.2549 เป็นปีแรกที่ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) และ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)หลักสูตรปรับปรุง ในปีเดียวกัน  ปัจจุบัน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 สาขาวิชาและ 1 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะ เปิดสอนหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
138/5 หมู่ที่ บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนีนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย โดยสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีเจตนาอันแน่วแน่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดยทำการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะฮฺ  มีคุณธรรม จริยธรรมที่สูงส่ง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่วางอยู่บนหลักสมดุล ครอบคลุม ต่อเนื่อง และบูรณาการ จากการประชุมสภาวิทยาลัยมหาวิทยาฟาฏอนี วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งได้มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมกันนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้สถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีคกอซิม บิน มุหัมมัด อาลษานีย์

ในเบื้องต้นคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นสาขาวิชาแรก ขึ้นในปีการศึกษา  พ.ศ.2547  ต่อมาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ได้ขออนุมัตหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ขึ้นเป็นหลักสูตรที่สองของคณะปัจจุบันคณะ ได้มีเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนหลักสูตรเก่าที่ไม่ปรับปรุงงดรับนักศึกษา และในปีการศึกษา 2556 ทางคณะได้งดรับนักศึกษาชั่วคราวเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  และจะมีหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2557 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาฮาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์อิสลาม

ประวัติโดยย่อ ชีค กอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ และชีคฮามัด บินคอลีฟะห์ อาล-ษานีย์

ชีค กอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองรัฐ กาตาร์ สืบทอดจากบิดาของท่าน ชีค มุหัมมัด บิน ษานีย์ ในปีคศ. 1878   ซึ่งเชค มุหัมมัด บินษานีย์ นับเป็นชีคคนแรกจากตระกูลอาล-ษานีย์ที่ปกครองรัฐกาตาร์   เดิมตระกูล อาล-ษานีย์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เผ่าตะมีมตั้งรกรากอยู่แถบ Gibrin ทางตอนใต้ ของ Najd และได้อพยพมายังกาตาร์ในช่วงต้นศตวรรษที่18 ซึ่งขณะนั้น กาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร ออตโตมัน      (อุษมานียะฮฺ)

ชีคมุหัมมัด บินกอซิม อาล-ษานีย์ ได้ฉายแววความเฉลียวฉลาดและความเป็นผู้นำตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองรัฐกาตาร์ ท่านต้องเผชิญกับอิทธิพลของสองอาณาจักรที่เกรียงไกรในอดีต คืออาณาจักรตุรกีที่เคยครอบครองดินแดนแถบนี้ และสหราชอาณาจักรอังกฤษที่กำลังขยายอิทธิพลในอินเดียและตะวันออกกลาง แต่ท่านก็สามารถประคับประคองรัฐกาตาร์ให้กลายเป็นรัฐเอกราช และได้รับการยอมรับจากสองมหาอำนาจในขณะนั้น หลังจากนั้นท่านก็มุ่งสถาปนาความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่น สร้างความยุติธรรมและความมั่งคั่งให้แก่ประเทศ  จนเป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ทรงก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ และยึดเอาวันที่ท่านทรงขึ้นปกครองประเทศในวันที่ 18 ธันวาคม 1878 เป็นวันชาติกาตาร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันรัฐกาตาร์ปกครองและบริหารโดย ชีคฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ อาล-ษานีย์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นประมุขผู้ปกครองรัฐ  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศ  ท่านได้ขึ้นปกครองรัฐกาตาร์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  คศ.1995 ซึ่งถือว่าท่านเป็นทายาทสืบทอดการปกครองรัฐกาตาร์ยุคใหม่คนที่ 6 จากตระกูลอาล-ษานีย์ ต่อเนื่องมาจากชีคกอซิมบรรพบุรุษของท่านซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสถาปนารัฐกาตาร์ ยุคใหม่คนแรก  ความเจริญและการพัฒนาในด้านต่างๆได้ดำเนินอย่างรวดเร็วในสมัยของชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ อาล-ษานีย์ ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา จนทำให้กาตาร์ได้กลายเป็นรัฐที่เจริญรุดหน้าและมั่งคั่งที่สุดในตะวันออก กลาง รายได้เฉลี่ยประชากรสูงที่สุดในโลก ท่านไม่ได้มุ่งพัฒนาประเทศกาตาร์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่านได้สนใจพัฒนาพี่น้องมุสลิมในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา

การให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาฟาฏอนี โดยชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ได้เริ่มต้นด้วยการบริจาคเพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อธิการบดี และอาคารคณะอิสลามศึกษา ในปี ค.ศ.2002 ด้วยงบประมาณจำนวน30 ล้านบาท  และในปี คศ.2005 เชค ฮามัด บิน คอลีฟะฮ์ ได้บริจาคเพิ่มเติม อีก 30 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ และเพื่อซื้ออุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงบรรพบุรุษของท่านผู้ก่อตั้งรัฐกาตาร์ยุคใหม่ ท่านจึงทรงอนุญาตให้ตั้งชื่ออาคาร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีคกอซิม บินมุหัมมัด อาล-ษานีย์ ซึ่งนับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ฯ แห่งแรก ที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านชีคฮามัด บินคอลีฟะฮ์ ผู้ปกครองรัฐกาตาร์ในปัจจุบันและได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อดังกล่าว

 

.

.

.

.

.

.

 สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เลขที่บัญชี 584-1-54213-3

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

แจ้งการโอนเงินที่อีเมลล์  sai_fu@ftu.ac.th,  science@ftu.ac.th

เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี

.

งานประชาสัมพันธ์คณะ 04/03/2561