บุคลากร

นายซบรี      หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายมะรอนิง   อุเซ็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY)
นางสาวนูรุลฮุสนา   อับดุลลาฏีฟ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมะฟายซู   เจ๊ะแว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเฟาซาน    มาปะ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาฮีดัน  อับดุลมานะ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
นางสาวสุอัยดา   บือแน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr.Tam  Sakirin อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  (DATA SCIENCE AND  ANALYSIS)
นายอับดุลฟาตะห์   มะสาแม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางนูรฮุดา  มะสาแม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวอิบตีซัม  หามะ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายมะรอนิง   อุเซ็ง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
Mr. Anas Mohammad Abdel Rahman Tawalbeh อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายคอเล๊ะ          ลังสารี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอบีเราะห์  การียอ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายซบรี   หะยีหมัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอมสรรค์ เศะ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวนูซานา  ปะกียา อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายซอและห์  ตาเละ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวกูซูซานา  ยาวออาซัน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Research and Development of Halal Products)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซากี   นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอปีอะ  กือจิ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวฮัสนะห์ ยูโซะ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นายซูไฮมิน  เจ๊ะมะลี อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวอานีสาห์  บือฮะ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  แสงวนิชย์ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัตร  วอลี อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 สำนักงานคณะ (OFFICER)
นายอัมพร มนมิตร  หัวหน้าสำนักงานคณะ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
1.งานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะ
2.งานบริหารความเสี่ยงคณะ
3.งานประกันคุณภาพคณะ
นายนิซอยบูลดิน  นิเงาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1.งานประชาสัมพันธ์คณะคณะ
2.งานอาคารและสถานที่คณะ
3.งานแผนและนโยบายคณะ
4.งานการเงินและบัญชีคณะ
5.งานสารบรรณและธุรการคณะ
6.พัสดุคณะ
นายอิบรอฮีม  แวสะมะแอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล)
นางสาวนูรไลลา  มูละซอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)
นางสาวรุสนานี เบ็นลาตีฟ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวอาบีร  หะยีสาอิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิชาการคณะ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โสตทัศนูปกรณ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายมูฮัมหมัดรอนี อาแวกะจิ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายซารีฟ   เจ๊ะแม นักวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
นางสาวสัลมา   หมาดมานัง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (เคมี)
นางสาวมารีเยาะ   ดอเลาะ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
นางสาวสุฮัยลา   อาแซ นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
นางสาวยาวาเฮ  กะสู เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาหาร)
นายมะลีกี  สะมาแม พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวรุซณา   สามะ พนักงานรักษาความสะอาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *