บุคลากร

บุคลากร

นายซบรี      หะยีหมัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร  วอลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นายมะรอนิง   อุเซ็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวนูรุลฮุสนา   อับดุลลาฏีฟ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมะฟายซู   เจ๊ะแว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเฟาซาน    มาปะ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสาฮีดัน  อับดุลมานะ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
นางสาวสุอัยดา   บือแน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr.Tam  Sakirin อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซอบรี   อามาลีนา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายอับดุลฟาตะห์   มะสาแม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางนูรฮุดา  มะสาแม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวอิบตีซัม  หามะ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายมะรอนิง   อุเซ็ง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
Mr. Anas Mohammad Abdel Rahman Tawalbeh อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นายคอเล๊ะ          ลังสารี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นางสาวสุรีลักษณ์  มะ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ   สันหีม หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซอบีเราะห์  การียอ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายซบรี   หะยีหมัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอมสรรค์ เศะ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวนูซานา  ปะกียา อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายมูฮําหมัดอามีน หะยีหามะ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นายซอและห์  ตาเละ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ดร.ประภาภรณ์  หลังปูเต๊ะ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซากี   นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอปีอะ  กือจิ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวฮัสนะห์ ยูโซะ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวกูซูซานา  ยาวออาซัน อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นางสาวอานีสาห์  บือฮะ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นายซูไฮมิน  เจ๊ะมะลี อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา  แสงวนิชย์ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร  วอลี อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุไลมาน หะยีสะเอะ อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
อาจารย์สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 สำนักงานคณะ
 นายอัมพร มนมิตร  หัวหน้าสำนักงานคณะ/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิซอยบูลดิน  นิเงาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน/ประชาสัมพันธ์/งานอาคารและสถานที่/แผนและนโยบาย/สารบรรณ-ธุรการ/พัสดุ)
นางสาวนูรไลลา  มูละซอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กิจกรรมนักศึกษา)
นายอับาดุรรอฮฺมาน  การี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอิบรอฮีม  แวสะมะแอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล/ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์)
นางสาวรุสนานี เบ็นลาตีฟ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาวอาบีร  หะยีสาอิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิชาการคณะ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายอิสมาอีล  หะยีเต๊ะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โสตทัศนูปกรณ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายมูฮัมหมัดรอนี อาแวกะจิ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายซารีฟ   เจ๊ะแม นักวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
นางสาวสัลมา   หมาดมานัง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (เคมี)
นางสาวมารีเยาะ   ดอเลาะ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
นางสาวสุฮัยลา   อาแซ นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
นักวิทยาศาสตร์ (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
นางสาวยาวาเฮ  กะสู เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาหาร)
นางสาววีอาม   มะดอเลาะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี)
นายมะลีกี  สะมาแม พนักงานรักษาความสะอาด
นางสาวรุซณา   สามะ พนักงานรักษาความสะอาด
พนักงานรักษาความสะอาด
พนักงานรักษาความสะอาด

0 thoughts on “บุคลากร

 1. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Awesome write ups, Cheers.
  https://www.dunamisproductions.com/
  rx online
  canada online pharmacies
  canadian viagra
  canadian pharmacies online

 2. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually reported this really well.
  https://www.lunarciel.com/
  rx price comparison
  northwestpharmacy
  canadian online pharmacies
  canada pharmacy online

 3. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually stated that exceptionally well.
  https://www.visitwaushara.com/
  buy prescription drugs canada
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadapharmacyonline.com
  global pharmacy canada

 4. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually explained this wonderfully!
  https://www.interlandchemie.com/
  online pharmacy canada
  canadian pharmacies without an rx
  canadian pharmacies top best
  canadian pharmacies that ship to us

 5. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said this well!
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription drugs without prior prescription
  canadian pharmaceuticals online
  onlinecanadianpharmacy.com
  trust pharmacy canada

 6. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks a lot. Numerous stuff.

  https://www.visitwaushara.com/
  canadian drug store
  canadian pharcharmy
  online pharmacy reviews
  north west pharmacy canada

 7. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing a lot of amazing data.
  https://www.waltcoexpress.com/
  prescription drugs online without doctor
  trust pharmacy canada
  canadian prescription
  canada pharmacy

 8. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You mentioned it really well!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian rx
  top rated canadian pharmacies online
  canada drugs online
  global pharmacy canada

 9. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards. Numerous forum posts.

  https://www.interlandchemie.com/
  canadapharmacy com
  northwest pharmacy
  visit poster’s website
  canadian pharmacies that ship to us

 10. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually reported this very well.
  https://www.lunarciel.com/
  online pharmacy
  online pharmacies canada
  canadian pharmacy 365
  canadian pharmacies online

 11. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers. Good stuff!
  https://www.visitwaushara.com/
  most reliable canadian pharmacies
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharma companies
  canada online pharmacies

 12. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks! A good amount of knowledge!

  https://www.interlandchemie.com/
  canadian pharmacies online prescriptions
  mexican pharmacies shipping to usa
  canada drug pharmacy
  top rated canadian pharmacies online

 13. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You’ve made your point.
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy online mexico
  canadian pharmacies without an rx
  online canadian pharmacy
  canadian pharmacies that ship to us

 14. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually stated that perfectly.
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian pharmacy king
  canada drug
  online pharmacy usa
  northwestpharmacy

 15. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said that effectively.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian rx pharmacy online
  canadian pharmacies
  cialis online
  canadian pharmacies that ship to us

 16. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Information very well used!.
  https://www.interlandchemie.com/
  reputable canadian mail order pharmacies
  northwestpharmacy
  canadian pharmacy
  top rated canadian pharmacies online

 17. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks a lot. Useful stuff.
  https://www.lunarciel.com/
  canada pharmacies without script
  canadian pharmacies
  prescription prices comparison
  canada pharmaceuticals online

 18. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks a lot! Helpful stuff!
  https://www.interlandchemie.com/
  get prescription online
  canadian pharmacies-24h
  prescription cost
  canadian pharmacy online

 19. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards, A good amount of posts!

  https://www.dunamisproductions.com/
  canada pharmacies online pharmacy
  canadian pharmacies-24h
  canadian pharmacies
  canadian pharmacies-24h

 20. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Seriously a good deal of awesome info!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian prescription drugs
  london drugs canada
  online canadian pharmacy
  online pharmacies canada

 21. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thank you, I value this!
  https://www.interlandchemie.com/
  prescription drugs without doctor approval
  top rated canadian pharmacies online
  top rated online canadian pharmacies
  canadian online pharmacies

 22. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You explained that really well.
  https://www.lunarciel.com/
  northwest pharmacy canada
  canada pharmaceutical online ordering
  canadian drug
  canada pharmaceuticals online

 23. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  With thanks! Quite a lot of facts!

  https://www.interlandchemie.com/
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacy
  canadian pharcharmy online
  canadian pharmacies that ship to us

 24. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Terrific info. Cheers!
  https://www.visitwaushara.com/
  prescription drugs online without doctor
  canadian cialis
  canadian pharmacy online
  london drugs canada

 25. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers. I enjoy this.
  https://www.lunarciel.com/
  visit poster’s website
  canada drugs online
  canadian pharmacies shipping to usa
  aarp approved canadian online pharmacies

 26. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thank you, I appreciate it.
  https://www.lunarciel.com/
  canadian drugstore reviews
  canadian pharmacies
  best online pharmacy
  canadianpharmacy

 27. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Fantastic material. Appreciate it.
  https://www.visitwaushara.com/
  international pharmacy
  canadian cialis
  most reliable canadian pharmacies
  trust pharmacy canada

 28. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually mentioned that perfectly.
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian drug stores online
  northwest pharmacy
  online pharmacy no prescription needed
  canada drugs online

 29. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks! Lots of facts!

  https://www.lunarciel.com/
  pain meds online without doctor prescription
  canadian pharmacy online
  best online pharmacies canada
  canada drugs online

 30. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said it adequately..
  https://www.lunarciel.com/
  canadian pharmacy online canada
  canadian pharmacies without an rx
  pharmacy canada
  canadian online pharmacies

 31. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ
 32. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos, I appreciate this!
  https://www.dunamisproductions.com/
  online pharmacy without prescription
  canadian pharcharmy
  canadian online pharmacy reviews
  canada pharmaceutical online ordering

 33. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Good forum posts. Appreciate it!
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy tech
  global pharmacy canada
  canadian online pharmacy reviews
  canada drugs online

 34. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Wow lots of helpful advice!
  https://www.lunarciel.com/
  drugs for sale
  canadian pharmaceuticals online
  online drugs
  north west pharmacy canada

 35. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos! Wonderful stuff!
  https://www.lunarciel.com/
  canadian prescriptions
  canadian online pharmacy
  prescription prices comparison
  canadian pharmacy online

 36. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Useful advice. Many thanks.
  https://www.dunamisproductions.com/
  best online international pharmacies
  canada drugs online
  best online pharmacy stores
  canadian drugs

 37. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Incredible lots of amazing knowledge!
  https://www.visitwaushara.com/
  the canadian pharmacy
  global pharmacy canada
  canada pharmacies online pharmacy
  canadianpharmacy

 38. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Perfectly voiced truly! !
  https://www.waltcoexpress.com/
  canada meds
  canadian pharmacies online
  canadian pharma companies
  canadian online pharmacy

 39. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Superb facts, Appreciate it.
  https://www.dunamisproductions.com/
  mexican online pharmacies
  northwestpharmacy
  best canadian prescription prices
  canada pharmaceuticals online

 40. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  With thanks. Numerous write ups.

  https://www.waltcoexpress.com/
  canadian mail order pharmacies
  canada pharmacy online
  cheap canadian drugs
  london drugs canada

 41. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You stated this well!
  https://www.waltcoexpress.com/
  mexican pharmacy online medications
  canadian cialis
  discount pharmacy online
  northwestpharmacy

 42. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Wow plenty of excellent advice.
  https://www.interlandchemie.com/
  canadian cialis
  canadian online pharmacy
  canadian prescription drugs
  canada drug

 43. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  With thanks, Fantastic information.
  https://www.waltcoexpress.com/
  pharmacy near me
  mexican pharmacies shipping to usa
  drugstore online
  canadian online pharmacies

 44. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Many thanks. I value this.
  https://www.dunamisproductions.com/
  best online pharmacies no prescription
  online pharmacies canada
  canada pharmacy online no script
  top rated canadian pharmacies online

 45. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards! I value it!
  https://www.visitwaushara.com/
  best canadian prescription prices
  canadianpharmacy
  pharmacy online store
  northwest pharmacy

 46. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said it adequately..
  https://www.dunamisproductions.com/
  canadian pharmacies online
  canadian viagra
  canadian prescription
  canadian pharmacy

 47. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Fantastic information. With thanks!
  https://www.visitwaushara.com/
  canadian pharmacy king
  canada online pharmacies
  medical information online
  london drugs canada

 48. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Valuable information. Thank you.
  https://www.lunarciel.com/
  pharmacy online
  canadian online pharmacy
  discount pharmaceuticals
  north west pharmacy canada

 49. Jimmiegaf พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You suggested that effectively!
  https://www.waltcoexpress.com/
  canadianpharmacy
  canadian pharmacies
  canada pharmacy
  canadian pharcharmy

 50. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa loads of beneficial material!
  https://nicktambone.com/
  ed meds online
  canadian pharmacies-24h
  canadian drug store
  trust pharmacy canada

 51. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers. I appreciate it.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  prescription drug
  canadian pharmacies that ship to us
  canadian pharmacy no prescription
  canada pharmacy

 52. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Kudos, Useful information.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  trusted overseas pharmacies
  canadian pharmacies without an rx
  pharmacy online
  mexican pharmacies shipping to usa

 53. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put, Kudos!
  http://talahicc.com/
  global pharmacy canada
  canada pharmaceutical online ordering
  buy cialis
  northwestpharmacy

 54. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Terrific data. Kudos.
  http://talahicc.com/
  discount pharmaceuticals
  london drugs canada
  pharmacy without dr prescriptions
  canadian pharmacies

 55. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You made your position quite well!.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  cheap prescription drugs
  canadian pharmacies
  pharmacy near me
  online pharmacies canada

 56. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks a lot, I enjoy this.
  http://canadianpharmacymim.com/
  online rx pharmacy
  canadianpharmacy
  medical information online
  canada drug

 57. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa lots of wonderful material!
  https://nicktambone.com/
  online rx pharmacy
  canada online pharmacies
  canadian pharmacy no prescription needed
  north west pharmacy canada

 58. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Great posts. Kudos!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  prescription drugs prices
  canada pharmaceutical online ordering
  internet pharmacy
  canadianpharmacy

 59. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually revealed that effectively!
  http://canadianpharmacymim.com/
  canadian pharmacy viagra
  canadian online pharmacies
  canadian online pharmacies prescription drugs
  canadian online pharmacies

 60. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put. Cheers.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian drugstore
  canada drugs online
  canadian discount pharmacy
  mexican pharmacies shipping to usa

 61. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards, Loads of information!

  http://canadianpharmacyntx.com/
  canada drug pharmacy
  canadian pharmacy
  medication costs
  canadian cialis

 62. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks, Numerous postings.

  http://canadianpharmacyntx.com/
  top rated canadian pharmacies online
  trust pharmacy canada
  canadian pharmacy reviews
  aarp approved canadian online pharmacies

 63. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Truly lots of wonderful information.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  prescription online
  canada drug
  meds online
  canada online pharmacies

 64. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa all kinds of good knowledge.
  http://canadianpharmacymim.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canada pharmacy online
  24 hour pharmacy
  canada pharmacy online

 65. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa many of helpful facts.
  http://www.canadianpharmacymsn.com/
  canadian prescription drugstore
  canadian cialis
  pharmacy prescription
  global pharmacy canada

 66. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You said it very well.
  http://canadianpharmaciescubarx.com/
  online pharmacy
  canadian online pharmacy
  online prescription drugs
  top rated canadian pharmacies online

 67. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Many thanks! I like it.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  canada meds
  mexican pharmacies shipping to usa
  canadian pharmacies without prescriptions
  canadian cialis

 68. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Regards. Awesome stuff.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  canadian pharmacies that are legit
  trust pharmacy canada
  online drugs
  global pharmacy canada

 69. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You’ve made your position pretty effectively!!
  http://canadianpharmacysilo.com/
  online canadian pharmacies
  canadian pharmacies that ship to us
  medication costs
  canada drug

 70. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Very good information. Many thanks!
  http://canadianpharmacymim.com/
  canadian family pharmacy
  canadian online pharmacies
  online canadian pharmacy
  canadian cialis

 71. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Helpful info. Regards!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  pharmacies near me
  canadian pharmacies that ship to us
  us pharmacy no prior prescription
  canadian drugs

 72. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Point nicely taken!.
  http://canadianpharmacyntx.com/
  discount prescription drug
  aarp approved canadian online pharmacies
  canadian drug stores online
  canadian pharmacies-24h

 73. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thank you. A good amount of write ups!

  http://canadianpharmacysilo.com/
  onlinecanadianpharmacy.com
  canadian pharmaceuticals online
  rx price comparison
  online pharmacies of canada

 74. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually expressed it perfectly!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  no prior prescription required pharmacy
  canadian pharmacies
  online canadian pharmacies
  canadian cialis

 75. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Thanks a lot. Fantastic stuff!
  http://canadianpharmaciesnnm.com/
  highest rated canadian pharmacies
  canadian pharmacy
  pharmacies near me
  canadian pharmacies

 76. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  You actually mentioned it wonderfully.
  http://canadianpharmacysilo.com/
  pharmacies in canada
  mexican pharmacies shipping to usa
  pharmacy online
  canada pharmaceutical online ordering

 77. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Nicely put. Appreciate it!
  https://nicktambone.com/
  cheap drugs online
  canadian pharmacies online
  buy prescription drugs without doctor
  canadian viagra

 78. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Incredible tons of good info!
  http://canadianpharmacyntx.com/
  pharmacies in canada
  canadian online pharmacy
  canadian discount pharmacy
  canada drugs

 79. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Many thanks, Lots of posts!

  http://canadianpharmacymim.com/
  safe canadian online pharmacies
  canada pharmacy online
  no 1 canadian pharcharmy online
  canadian drugs

 80. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Amazing stuff, Thanks!
  http://canadianpharmacymim.com/
  prescription drugs online without
  canadian pharmacies without an rx
  mexican pharmacy online
  canadian pharmacies-24h

 81. Scottobera พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Whoa lots of awesome knowledge!
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian pharmacies shipping to usa
  canada drugs online
  best online pharmacies canada
  canadian pharmacies online

 82. PeterCousy พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Cheers. A good amount of write ups.

  http://talahicc.com/
  the canadian pharmacy
  canadian viagra
  rx price comparison
  canadian online pharmacies

 83. Patrickunfar พูดว่า:
  นี่เป็นหน้าตัวอย่าง ความคิดเห็นของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา และจะปรากฏหลังจากได้รับการอนุมัติ

  Incredible a lot of valuable info.
  http://canadianonlinepharmacynnm.com/
  canadian prescription drugstore
  canadian online pharmacies
  ed meds online
  canadian pharmacy online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.