Mapping-สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Mapping-สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

Mapping-สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Mapping-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

Mapping-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

Mapping-สาขาวิชาการสอนเคมี (คณะศึกษาศาสตร์) พ.ศ. 2559

Mapping-สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (คณะศึกษาศาสตร์) พ.ศ. 2557

 

 

ตัวอย่างการเขียน มคอ 2559