แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)

คู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ.2559

ประกาศ-กพอ.เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชา-เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สายสนับสนุนวิชาการ)

 

ประกาศ สกอ/กพว ว่าด้วยการขอตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ